Coach Li Yang-Style 24-Form TaijiquanCoach Li Jing’s instructional video on the simplified Yang-Style 24-Form Taijiquan.

Produced by Century Martial Arts.

#Coach #YangStyle #24Form #Taijiquan